Нова редакція ст. 97 Конституції України з Коментарями.

Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України.

Поданий звіт має бути оприлюднений.

Коментар до ст. 97 Конституції України

У коментованій статті встановлюється процедура звіту уряду України перед Верховною Радою України про виконання Державного бюджету України.

Кабінет Міністрів України згідно з п. 6 ст. 116 Конституції України та ст. 61 Бюджетного кодексу України подає Верховній Раді України звіт про виконання закону про Державний бюджет не пізніше 1 травня року, наступного за звітним. Бюджетний кодекс України визначив складові частини звіту уряду. Річний звіт Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України включає такі складові: звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України; звіт про виконання Державного бюджету України; звіт про рух грошових коштів; інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України; звіт про бюджетну заборгованість; звіт про використання коштів із резервного фонду Кабінету Міністрів України; інформацію про стан державного боргу; звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань; зведені показники звітів про виконання бюджетів; інформацію про використання місцевих бюджетів; іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.

Звіт про виконання закону про Державний бюджет України у двотижневий термін після його подання Кабінетом Міністрів України розглядає Рахункова палата і готує висновки щодо використання коштів бюджету. Рахункова палата може не погодитися із звітом Кабінету Міністрів України і визнати деякі витрати нецільовими, виявити перевитрати резервного фонду Кабінетом Міністрів України тощо. У співдоповіді, з якою виступає у Верховній Раді України Голова Рахункової палати, викладаються висновки Рахункової палати щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет.

У двотижневий термін з дня отримання висновків Рахункової палати щодо використання коштів Державного бюджету України Верховна Рада заслуховує звіт Міністерства фінансів України про виконання Закону про Державний бюджет. На засідання Верховної Ради можуть запрошуватись головні розпорядники бюджетних коштів, особливо ті, за кошторисами яких контролюючі органи робили зауваження. Представляє звіт про виконання закону про Державний бюджет Верховній Раді України безпосередньо Міністр фінансів України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Голова Рахункової палати на пленарному засіданні виступають із співдоповідями. За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України. Верховна Рада України має право прийняти й негативне рішення щодо затвердження звіту про виконання бюджету за минулий рік. Вона з’ясовує причини невиконання приписів, вміщених у законі про Державний бюджет України, може не погодитися зі звітом і матеріали з перевірки, складені Рахунковою палатою, передати слідчим органам.

Розгляд Верховною Радою України звіту про виконання бюджету є вищим контролем, який здійснює законодавчий орган за діями Кабінету Міністрів України та органами виконавчої влади у сфері мобілізації доходів до державного та місцевого бюджетів і використання їх на фінансування пріоритетних витрат, пов’язаних із функціонуванням держави.

У статті 28 Бюджетного кодексу України встановлено, що інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня року, що наступає зароком звіту: Державного бюджету України – у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр», місцевих бюджетів – у газетах, визначених відповідними радами.

Інший коментар до статті 97 Конституції України

Важливою стадією бюджетного процесу є складання і затвердження звіту про виконання бюджету. Всі бюджетні установи і організації, органи місцевого самоврядування намагаються використати виділені їм бюджетні кошти до 1 січня. На практиці цей термін початку нового бюджетного року не завжди дотримується, зважаючи на складну економічну ситуацію, значний спад виробництва, що утруднює підрахунок можливих джерел доходів. В інших країнах бюджетний рік не завжди починається з І січня календарного року, а визначається частіше традицією.

Відповідно до чинного законодавства звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік подається Кабінетом України у письмовому вигляді. У парламентських комітетах вивчаються всі позиції поданого звіту, що дає можливість Верховній Раді оцінити організаційно руху коштів у країні. Верховна Рада, виходячи з макроекономічної ситуації, доручає зробити компетентну експертизу поданого звіту комітету з питань бюджету, який складає відповідну аналітичну записку. На найближчому засіданні, але не раніш як через 10 ДН. Верховна Рада заслуховує доповідь Кабінету про виконання Державного бюджету. На всі можливі запитання і доповідач повинен дати мотивовані відповіді. Але і обговорення по доповіді не проводиться, що є певною специфікою цієї стадії бюджетного процесу.

Протягом двох тижнів після заслуханої в парламенті доповіді уряду комітети мають розглянути поданий урядом звіт про виконання Державного бюджету і дати відповідні висновки.

Звіт про виконання Державного бюджету має розглядатися на засіданні Верховної Ради не пізніше травня. Висновки комітетів Верховної Ради, зокрема з питань бюджету, фінансів і банківської діяльності, мають істотне значення для затвердження звіту або його відхилення. Конституційне закріплення у структурі Верховної Ради Рахункової палати (див. і коментар до наступної статті), яка від її імені має контролювати бюджетний план держави і подавати і свої пропозиції на розгляд Верховної Ради, суттєво посилює її контрольні функції, а в перспективі має давати депутатському корпусу повну інформацію про витрачання бюджетних коштів за цільовим призначенням що сприятиме встановленню належного бюджетного порядку стосовно захищеності дефіциту Державного бюджету.

За підсумками обговорення висновків комітетів народні депутати України приймають постанову про виконання Державного бюджету.

Верховна Рада може за наявності допущених порушень і не затвердити звіт про виконання бюджету, а розглянути питання про відповідальність державних органів і посадових осіб виконавчої влади або вирішити інші питання, пов’язані з порушеннями закону про Державний бюджет, якщо такі порушення виявлені і стали відомими народним депутатам України.

Таким чином, відповідно до Конституції України затвердження звіту про виконання Державного бюджету є актом великої юридичної ваги. По суті воно є схваленням дій органів виконавчої влади, які виконували правові приписи Верховної Ради України, що містилися в законі про Державний бюджет.

За прямою вказівкою цієї статті постанова щодо затвердження звіту про виконання бюджету, як і сам звіт, мають бути оприлюднені, тобто доведені до загального відома.