Нова редакція ст. 96 Конституції України з Коментарями.

Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.

Коментар до ст. 96 Конституції України

У коментованій статті встановлюється процедура затвердження Державного бюджету України і контролю за його виконанням. Будь який бюджет стає таким тільки після затвердження його представницьким органом влади. Конституція України в п. 4 та в п. 22 ст. 92 визначила, що Державний бюджет України встановлюється виключно законом і затверджується Верховною Радою України. Конституція України (ст. 143) наділила правом затверджувати обласні і районні бюджети відповідно обласні та районні ради. Бюджет Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою.

Світова практика свідчить, що бюджет кожної держави або органу місцевого самоврядування затверджується на один бюджетний (фінансовий) рік. З початком нового бюджетного року починає діяти новий бюджет, затверджений відповідним органом представницької влади. Термін дії бюджету має назву бюджетного періоду. Його тривалість встановлюється законодавством держави, в Україні – Конституцією, яка закріпила, що бюджетний період – це час, протягом якого діє Державний бюджет, затверджений Верховною Радою України. Він триває з 1 січня по 31 грудня. Таким чином, в Україні бюджетний період, або фінансовий рік, збігається з календарним роком.

Державні бюджети затверджуються парламентами держав у формі законів на один бюджетний період. Бюджетні періоди в різних країнах тривають рік, але починаються і закінчуються залежно від строків скликання бюджетних парламентських сесій. Так, у США бюджетний період триває з 1 жовтня до 30 вересня, у Великобританії – з 1 квітня по 31 березня, у Франції – зі січня по 31 грудня.

Бюджетний кодекс України (ст. 41) передбачає можливість несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України. Але це не є підставою для встановлення нового бюджетного періоду. Якщо на початку нового бюджетного періоду не набрав чинності закон про Державний бюджет України, то Кабінет Міністрів України має право здійснювати щомісячно витрати Державного бюджету лише на цілі, які були передбачені в минулому році Законом про Державний бюджет і передбачені проектом закону про Державний бюджет, розробленим Кабінетом Міністрів України. Ці витрати не повинні перевищувати однієї дванадцятої обсягу витрат за минулий рік.

До прийняття закону про Державний бюджет на поточний рік забороняється фінансування капітальних видатків, крім видатків, пов’язаних з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. Не пізніше двох місяців з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про здійснені платежі, якщо бюджетні призначення у затвердженому Державному бюджеті відсутні. До прийняття закону про Державний бюджет на поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою погашення основної суми державного боргу.

Нормативно правовий акт про бюджет (закон чи рішення органу місцевого самоврядування) – особливий акт, який зберігає силу тільки протягом одного бюджетного періоду – в Україні з 1 січня по 31 грудня. У ньому вміщені узагальнені бюджетні показники по доходах і видатках.

Згідно зі ст. 116 Конституції України Кабінет Міністрів наділений правом зі складання і виконання бюджету України. Він має право мобілізувати до Державного бюджету вказану в законі суму доходів і забезпечувати витрати цих коштів на заходи, передбачені в цьому законі. Закон про Державний бюджет вміщує тільки узагальнені бюджетні показники, яких необхідно досягти протягом бюджетного періоду. Обов’язкові платежі (у вигляді податків, зборів тощо) мобілізуються на підставі бюджетної класифікації доходів і видатків. Ним же визначаються нормативи витрат на видатки, пов’язані з функціонуванням держави та її органів. При цьому сума доходів, яка повинна збиратися на території держави, дається як мінімальна, і чим більшою вона буде, тим краще. І навпаки, обмеженість доходів примушує Верховну Раду України встановлювати граничні суми витрат і притягати до відповідальності розпорядників бюджетних коштів у випадках перевищення суми видатків.

Згідно з Конституцією України бюджетний період для Державного бюджету за особливих обставин може бути іншим. Бюджетний кодекс України (ст. 3) встановлює, за яких обставин бюджетний період в Україні може бути іншим, а саме: 1) введення воєнного стану; 2) оголошення надзвичайного стану в Україні. У разі прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено ст. 96 Конституції України, термін місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період.

Кабінет Міністрів України подає в установлений Конституцією України термін – не пізніше 15 вересня кожного року – до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Проекти законів подаються до Верховної Ради України суб’єктами права законодавчої ініціативи. Оскільки право законодавчої ініціативи – це право подання законопроекту і обов’язок Верховної Ради України розглянути його, ст. 93 Конституції наділяє таким правом Президента України, народних депутатів України, Кабінет Міністрів України та Національний банк України. Що ж до проекту закону про Державний бюджет України, то правом на подання його проекту наділений тільки Кабінет Міністрів України. Це не виключає права інших суб’єктів права законодавчої ініціативи подавати зауваження, доповнення і зміни до розробленого Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет у встановленому законодавством порядку. В цілому ж проект закону про Державний бюджет України до Верховної Ради подає тільки Кабінет Міністрів України.

Кабінет Міністрів України не тільки подає проект про Державний бюджет до Верховної Ради. Пункт б ст. 116 Конституції України наділяє його повноваженнями на розроблення проекту про Державний бюджет України, забезпечення виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України та подання Верховній Раді України звіту про його виконання.

Розробка проекту Державного бюджету і проекту закону про державний бюджет – дуже складна і тривала робота. Безпосередньо складає проект державного бюджету, зведеного бюджету та проект закону про державний бюджет Міністерство фінансів України. Міністр фінансів на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету в поточному бюджетному періоду визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій до проекту Державного бюджету України.

На підставі цих пропозицій складається проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, який Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України для розгляду і схвалення або взяття до відома (ст. 33 Бюджетного кодексу України). Кабінет Міністрів України організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту Державного бюджету України на кожний наступний рік. Кабінет Міністрів України розглядає проект Закону України про Державний бюджет України на наступний рік, приймає рішення щодо його схвалення і не пізніше ніж 15 вересня подає до Верховної Ради України. Конституція України (ст. 92 та п. 6 ст. 116) встановила виключне право Кабінету Міністрів України на розробку і подання проекту Закону України «Про державний бюджет України».

Разом із проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року. Це положення розвивається в ст. 9.1.10 Регламенту Верховної Ради України, де говориться про загальний фінансовий контроль за виконанням державного бюджету, який здійснює Верховна Рада України та її Комітет з питань бюджету. На засіданні Верховної Ради хід виконання бюджету розглядається двічі на рік – у липні та грудні. Під час розгляду заслуховується доповідь уряду (частіше цю доповідь робить Міністр фінансів), приймається постанова про затвердження доповіді уряду. Верховна Рада в разі затвердження доповіді уряду може вирішити питання про його відповідальність або його членів. За пропозицією Комітету Верховної Ради з питань бюджету Верховна Рада в цьому разі може також розглянути і прийняти закон про внесення змін і доповнень до закону про Державний бюджет України. На засіданнях Комітету з питань бюджету Верховної Ради виконання бюджету розглядається чотири рази протягом терміну його виконання: у квітні, липні, жовтні й січні. Комітет може схвалити бюджетну політику Уряд або ініціювати розгляд Верховною Радою питання про недовіру Кабінету Міністрів України.

Інший коментар до статті 96 Конституції України

Державний бюджет як правова форма зведеного фінансового плану держави встановлює обов’язки державних органів і відповідно органів місцевого самоврядування по мобілізації коштів, забезпеченню стабільності надходження доходів, їх витрачанню, і тому всі фінансові відносини, що виникають у процесі бюджетної діяльності, мають правовий характер і мають бути регламентовані спеціальним законом. Бюджетний закон враховує зміни, які відбулися в економічному житті країни, вносить зміни у бюджетний порядок, якщо вони є назрілими, враховує нові потрібні суспільству і державі зміни у складі державних доходів і видатків, що створює збалансовану основу централізованого фонду коштів. і

Встановлений державою період для перегляду 1 бюджету (фінансовий період) дорівнює одному поточному року – з і січня по 31 грудня. Процес початку розробки проекту бюджету і затвердження звіту про виконання затвердженого Верховною Радою України бюджету триває близько 2 років і складає повний бюджетний цикл, під час якого організується рух державних фінансів. Комітети Верховної Ради і виконують покладені на них завдання щодо внесення пропозицій при розробці бюджету на наступний рік. Регламент Верховної Ради визначає термін їх подання і узагальнення Комітетом з питань бюджету до 20 травня поточного року. Останній готує проект бюджетної резолюції, що в загальному вигляді окреслює пріоритети бюджетної політики держави на наступний період. Верховна Рада не пізніше 1 липня приймає бюджетну резолюцію про основні напрями бюджетної політики, але цьому передує надходження звіту Кабінету Міністрів про стан виконання бюджету поточного року і прогнозу економічного розвитку країни.

Бюджетна резолюція після и затвердження Верховною Радою є орієнтиром як для Кабінету Міністрів при розробці проекту бюджету, так і для самого парламенту при розгляді цього проекту і законів, що впливають на доходи і видатки Державного бюджету

Кабінет Міністрів організовує складання проекту Державного бюджету відповідно до засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України, міждержавних зобов’язань, стану виконання внутрішнього і зовнішнього боргів, визначених Верховною Радою у бюджетній резолюції.

Міністерство фінансів України, в структурі якого виконує визначені нормативними актами завдання Державне казначейство, після узагальнення пропозицій органів виконавчої влади, судових органів та інших суб’єктів, які фінансуються з державного бюджету, зокрема органів місцевого самоврядування обласного і районного рівня, доповідає проект бюджету на засіданні Кабінету Міністрів. Міністерство фінансів є безпосередньо відповідальним органом, який обґрунтовує на цьому засіданні проект бюджетного плану, по якому приймається відповідне рішення. Важливо підкреслити роль Прем’єр-міністра України, який (за посадою) єдиний має право представляти і захищати проект Державного бюджету перед Верховною Радою.

Розгляд проекту бюджету продовжується у Верховній Раді України, де вирішальне значення мають висновки комітетів парламенту, а остаточний підсумок з питань бюджетної збалансованості доходів і видатків відповідно до регламенту Верховної Ради України здійснює комітет з питань бюджету, який розглядає поправки і готує доповідь і таблицю про підтримані поправки і перелік відхилених поправок для розгляду на засіданні Верховної Ради.

Відповідно до конституційної норми Кабінет Міністрів України зобов’язаний не пізніше 15 вересня кожного року подавати до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет на наступний рік. Це обумовлено необхідністю дати можливість народним депутатам України, комітетам Верховної Ради розібратись, проаналізувати і внести відповідні пропозиції щодо збільшення доходів за рахунок інших джерел або певного скорочення видатків.

Конституція України передбачає подання доповіді Кабінету Міністрів України про хід виконання Державного бюджету поточного року разом з проектом Державного бюджету, оскільки Верховна Рада лише таким чином може проконтролювати фінансовий стан у державі і оцінити діяльність уряду. В разі незатвердження доповіді Верховна Рада може вирішити питання про відповідальність Кабінету Міністрів згідно п. 13 ст. 85 Конституції, внаслідок чого може бути прийнята резолюція недовіри останньому.