Нова редакція ст. 98 Конституції України з Коментарями.

Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.

Організація, повноваження і порядок діяльності Рахункової палати визначаються законом.

Коментар до ст. 98 Конституції України

Коментована стаття стосується механізму парламентського фінансового контролю. Верховна Рада України відповідно до п. 4 ст. 85 Конституції затверджує бюджет, вносить зміни до нього, контролює його виконання і приймає рішення щодо звіту про його виконання. Організація контролю за використанням бюджетних коштів, як і за своєчасним і повним надходженням коштів до бюджету, є обов’язковим елементом управління цими коштами. За якість контролю органи, що його провадять, відповідають перед державою і суспільством. Метою контролю є виявлення відхилень від завдань, визначених у Законі про Державний бюджет України (які в бюджеті відбиваються в певних сумах) та в поточному фінансовому законодавстві, ефективності та ощадливості використання бюджетних коштів. Порушення бюджетних приписів необхідно виявити якомога раніше з метою можливого виправлення недоліків, притягнення до відповідальності винних, одержання компенсації за завдану шкоду і запобігання подібним порушенням у майбутньому.

Постійний контроль за виконанням Державного бюджету здійснюється самою Верховною Радою України та її Комітетом з питань бюджету. Інші парламентські комітети можуть контролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції. Щомісяця Міністерство фінансів України надсилає Комітету Верховної Ради з питань бюджету необхідну інформацію про стан бюджету і його виконання.

На засіданні Верховної Ради хід виконання Державного бюджету розглядається двічі на рік – у липні й грудні. Під час розгляду заслуховується доповідь уряду. Верховна Рада в разі незатвердження доповіді уряду може вирішити питання про його відповідальність або окремих його членів. За пропозицією Комітету з питань бюджету Верховна Рада може також прийняти закон про внесення змін і доповнень до закону про Державний бюджет.

На засіданні Комітетів Верховної Ради України виконання бюджету розглядається чотири рази протягом терміну виконання: у квітні, липні, жовтні й січні. Комітет може схвалити бюджетну політику уряду або ініціювати розгляд Верховною Радою питання про недовіру бюджетній політиці уряду.

Конституція України передбачила створення спеціального органу контролю за використанням коштів Державного бюджету – Рахункову палату, діяльність якої визначається Законом України від 11 липня 1996 р. «Про Рахункову палату». Такі контрольні органи існують у більшості країн світу.

Верховна Рада України на сесії більшістю голосів таємним голосуванням на сім років обирає Голову, першого заступника, головних контролерів і секретаря Рахункової палати. Усі виборні посадові особи Рахункової палати згідно з Законом України «Про Рахункову палату» повинні бути громадянами України і не можуть одночасно бути народними депутатами України, членами уряду, займатися підприємницькою діяльністю, працювати за сумісництвом, крім науково педагогічної діяльності в позаробочий час. До членів Рахункової палати ставляться особливі вимоги: вони повинні мати вищу юридичну або економічну освіту, досвід професійної діяльності у сфері державного управління, державного контролю, економіки, фінансів і права. Свої професійні знання посадові особи Рахункової палати повинні підтвердити під час обговорення їх кандидатур на засіданні Верховної Ради України. Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, підпорядкованим і підзвітним Верховній Раді України. Вона здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь яких інших державних органів. Повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої влади, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна та інші державні органи.

Рахункова палата контролює місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, банки, господарські товариства, спілки, асоціації незалежно від форм власності, якщо вони одержують, перераховують, використовують кошти Державного бюджету України або мають частку в їх статутному фонді, використовують об’єкти державної власності або управляють ними. Рахункова палата контролює утворення і погашенням внутрішнього і зовнішнього державного боргу, законність надання позик державам, міжнародним організаціям і одержання кредитів від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій і позик, які не передбачаються Державним бюджетом.

Рахунковій палаті надано право одержувати від Національного банку України, уповноважених банків та інших кредитних установ необхідні відомості про виконання ними операцій, стан рахунків підприємств і організацій, що перевіряються, довідки, копії документів. Для реалізації своїх функцій працівники Рахункової палати мають право безперешкодно входити до приміщень державних органів, підприємств, організацій, сховищ виробничих і допоміжних приміщень банків, фінансово кредитних установ, якщо інше не передбачене законодавством. Вони можуть опечатувати касові й службові приміщення, сховища, архіви, а в разі виявлення підробок, підлогів, привласнень і зловживань – вилучати необхідні документи, залишаючи у справах акт вилучення і копії або опис вилучених документів. Вимоги керівників Рахункової палати та посадових осіб апарату, пов’язаних із виконанням ними своїх обов’язків, є обов’язковими для всіх державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності й підпорядкування. При проведенні ревізій, перевірок посадові особи Рахункової палати не мають права втручатися в оперативну діяльність об’єктів, що контролюються. Посадові особи Рахункової палати відповідають за порушення законодавства про державну та комерційну таємницю згідно з чинним законодавством.

За дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради Рахункова палата здійснює контроль за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому числі видатків з обслуговування внутрішнього й зовнішнього боргу України, витратою коштів цільових фондів; використанням за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і за наслідками перевірки подає до Верховної Ради України висновки щодо можливостей скорочення видатків за кожним фондом окремо та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету України.

Рахункова палата контролює управління коштами Державного бюджету Державною казначейською службою України, законність і своєчасність руху коштів Державного бюджету, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та кредитних установах України. У ході проведення перевірок і аналізу стану економіки Рахункова палата розробляє заходи щодо знаходження можливостей, нових джерел додаткових надходжень до Державного бюджету і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України та провадить інші форми фінансового контролю за формуванням і витрачанням державних коштів.

Інший коментар до статті 98 Конституції України

В останні роки проблеми, пов’язані з складанням і виконанням Державного бюджету, стали без перебільшення центральними економічними і загальнополітичними проблемами в Україні. Це пояснюється тим, що Державний бюджет відбиває реальну соціально-економічну політику Кабінету Міністрів, який зобов’язаний організувати проведення фінансування видатків на місцях, мобілізувати доходи, визначені законом. Важливим фактором при розмежуванні правосуб’єктності у бюджетній сфері між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів є чітке і неухильне дотримання Закону “Про бюджетну систему України” від 5 грудня 1990 р. в редакції від 29 червня 1995 р., який тепер має бути приведений у відповідність з Конституцією, оскільки бюджетні права вищого законодавчого органу влади та органів місцевого самоврядування віднесені до їх виключної компетенції. За цих умов особливого значення набуває здійснення парламентського контролю у фінансово-економічній сфері, де мають реалізовуватися відповідні функції і повноваження.

З цією метою згідно з Конституцією повинна бути утворена Рахункова палата Верховної Ради України, а спеціальним законом визначено її правовий статус. Функціонування цього органу дозволить здійснювати ефективний парламентський контроль у фінансово-економічній сфері, всебічно слідкувати і неупереджено аналізувати процес збирання коштів до Державного бюджету і проведення витрат відповідно до цілей, визначених законом про Державний бюджет.

При здійсненні контрольної діяльності за використанням бюджетних коштів органами виконавчої влади, зокрема Кабінетом Міністрів, міністерствами та іншими суб’єктами державного управління, Рахункова палата Верховної Ради України діє виключно від її імені.

Органи парламентського контролю створені в багатьох зарубіжних країнах. Зокрема, у Німеччині Федеральна Рахункова палата діє як основна контрольна ланка Бундестагу з 1927 р. У СЦІА законом про державний бюджет ще у 1921 р. засновано Головну контрольну службу, яка на запити Конгресу проводить ревізії та експертизи федеральних програм, здійснює поточний контроль над витрачанням федеральних коштів. За наслідками цих перевірок у 1994 році підготовлено за допомогою 5 тисяч працівників Головної Контрольної Служби Конгресу 1252 матеріали і подано 901 звіт для Конгресу та посадових осіб федеральних агентств.

Закон України про Рахункову палату готувався з врахуванням зарубіжного досвіду і нової конституційної моделі парламентського контролю, за якої у комітетів Верховної Ради Конституцією не передбачена безпосередньо контрольна функція. Верховна Рада повинна мати здатність отримувати і аналізувати інформацію щодо бюджетної сфери не за окремими випадками, а систематично, з багатоманітних джерел.

Особливо важливо для парламенту мати своїх власних досвідчених аудиторів, фахівців з проведення фінансових розслідувань, аналітиків, на чию об’єктивну інформацію та аналіз народні депутати України можуть цілком покластися. Незалежний фаховий аналіз потрібний передусім тоді, коли Верховна Рада України вирішує не тільки питання бюджету та його виконання, але й здійснює контроль за грошовою емісією надходженням фінансів до бюджету від використання об’єктів права державної власності, в тому числі земельного фонду як основного національного багатства України.

Всі суб’єкти державного та приватного секторів власності, які отримують, перераховують або використовують кошти Державного бюджету України, або мають частку державної власності у своїх статутних фондах, підлягають контролю з боку Рахункової палати.

Сфера її повноважень поширюється в першу чергу на Кабінет Міністрів, фінансово-економічні органи виконавчої влади, Національний банк України та інші органи, визначені у законі про Рахункову палату. Контрольний орган парламенту організовує свою діяльність на засадах законності, плановості, об’єктивності та гласності. Незалежність Рахункової палати означає, що в межах своєї компетенції вона самостійно вирішує всі питання, пов’язані із здійсненням контролю, проведенням перевірок, ревізій та обслідувань, діє незалежно від будь-яких інших органів держави, політичних партій і громадських об’єднань.

Закон встановлює, що Рахункова палата діє виключно за дорученням Верховної Ради, її комітетів, підконтрольна і підзвітна Верховній Раді, готує і подає їй інформацію і висновки для прийняття необхідних рішень з питань використання бюджетних коштів. До складу Рахункової палати входять Голова та члени Рахункової палати, які згідно з п.16 ст. 85 Конституції призначаються на посади та звільняються з посад Верховною Радою України відповідно до процедури, визначеної законом про Рахункову палату.

Термін перебування на посаді Голови Рахункової палати становить 7 років, що має обумовити стабільність функціонування контрольного органу парламенту. Законом прямо встановлено, що висновки Рахункової палати не можуть містити політичних оцінок рішень, які приймаються Верховною Радою та органами державної виконавчої влади в межах їх компетенції. Рахункова палата не вимагає відшкодування використаних бюджетних коштів і не карає відповідальну за правопорушення посадову особу. Вона лише зобов’язана доповідати про всі встановлені нею подібні факти Верховній Раді, яка спрямовує діяльність Колегії і посадових осіб Рахункової палати. За визначеною законом процедурою Рахункова палата не пізніше 1 грудня має звітувати перед депутатським корпусом про результати виконання доручень парламенту. проведення перевірок і ревізій, які забезпечували контроль за використанням бюджетних коштів.

Звіт Рахункової палати, затверджений Верховною Радою України, публікується у виданнях Верховної Ради.