Нова редакція ст. 114 Конституції України з Коментарями.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Коментар до ст. 114 Конституції України

У коментованій статті визначаються склад Кабінету Міністрів України, призначення Прем’єр міністра України та персонального складу Кабінету Міністрів України, утворення, реорганізація та ліквідація міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Призначення на посаду Прем’єр міністра України здійснюється Президентом України. Для такого призначення необхідна згода більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України, тому Президент України подає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на призначення на посаду Прем’єр міністра України. До письмового подання, відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (ч. 3 ст. 8), додаються відомості про громадянство, про освіту, про трудову діяльність і автобіографія, декларація про особисті доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан за рік, що передує року подання, відомості про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, відомості про судимість кандидата. Усі відомості подаються державною мовою і підписуються кандидатом на посаду Прем’єр міністра України.

У п’ятиденний строк з дня внесення такого подання Верховна Рада України розглядає подання Президента України про надання згоди на призначення на посаду Прем’єр міністра України.

До розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради України про надання згоди на призначення на посаду Прем’єр міністра України за пропозицією депутатських фракцій кандидат на посаду Прем’єр міністра України зустрічається з депутатськими фракціями та відповідає на їхні запитання. Рішення про надання згоди на призначення на посаду Прем’єр міністра України приймається шляхом голосування у поіменному режимі та приймається у формі постанови Верховної Ради України, яка невідкладно направляється Президенту України.

Отримавши постанову Верховної Ради України про надання згоди на посаду Прем’єр міністра України, Президент України видає указ про призначення на посаду, з моменту видання якого особа, призначена на посаду Прем’єр міністра України, набуває повноважень за цією посадою.

Прем’єр міністр України вносить Президенту України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, у якому персональний склад Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком або можливе внесення подання окремо на кожну посаду члена Кабінету Міністрів України разом з відомостями про особу, визначеними в п. 5 ст. 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

Особа, що призначена членом Кабінету Міністрів України, набуває повноважень за посадою з моменту видання Указу Президента України про призначення її членом Кабінету Міністрів України.

Отже, члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр міністра України, призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем’єр міністра України. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр міністр України, Перший віде прем’єр міністр України, три віце прем’єр міністри України, міністри.

Кількість та перелік посад новоствореного Кабінету Міністрів України визначається Президентом України за поданням Прем’єр міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету Міністрів України. Стосовно посадового складу Кабінету Міністрів України слід зауважити, що він залежить від структури органів виконавчої влади, яка, у свою чергу, визначається метою та завданнями діяльності виконавчої влади та пріоритетністю їх у відповідний період.

Порядок формування складу Кабінету Міністрів України дає підстави для висновку, що Прем’єр міністр України пропонує кандидатури на посади першого віце прем’єр міністра України та віце прем’єр міністрів України, тоді як Кабінет Міністрів України визначає розподіл повноважень.

Прем’єр міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, формує проект порядку денного засідання, скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на засіданні Кабінету Міністрів України, підписує акти Кабінету Міністрів України.

Конституція України передбачає керівну роль Прем’єр міністра України в роботі Кабінету Міністрів України по виконанню Програми діяльності Кабінету Міністрів України, яка базується на передвиборчій програмі Президента України, за рішення про схвалення якої проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України, що приймається Верховною Радою України у формі постанови.

У разі відсутності Прем’єр міністра України його повноваження виконує Перший віце прем’єр міністр України або віце прем’єр міністр України в залежності від визначеного Кабінетом Міністрів України розподілу повноважень.

Тісний зв’язок Президента України з виконавчою владою простежується при формуванні системи центральних органів виконавчої влади. За поданням Прем’єр міністра України Президент України утворює, реорганізує та ліквідує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Подання Прем’єр міністра України щодо центральних органів виконавчої влади здійснюється в межах коштів, передбачених на утримання цих органів.

Крім того, Прем’єр міністр України подає подання Президенту України щодо призначення керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також членів місцевих державних адміністрацій. Отже, можна зробити висновок про те, що при формуванні системи центральних органів виконавчої влади та призначенні керівників ініціатива виходить від Прем’єр міністра України (ст. 106 Конституції України).

Інший коментар до статті 114 Конституції України

Перші три частини цієї статті присвячені питанням, пов’язаним зі складом Кабінету Міністрів України та порядком його формування. Вони дають підстави для висновку, що Прем’єр-міністр розподіляє обов’язки між своїми заступниками, керує роботою Кабінету Міністрів та головує на його засіданнях, а у відсутності Прем’єр-міністра ці обов’язки виконує Перший віце-прем’єр-міністр.

Повноваження Прем’єр-міністра відповідно до ст. 115 Конституції (див. коментар до неї) автоматично припиняються у зв’язку з обранням нового Президента. Новообраний Президент узгоджує з Верховною Радою кандидатуру майбутнього Прем’єр-міністра. Перед внесенням на розгляд Верховної Ради кандидатура Прем’єр-міністра обговорюється у відповідних комітетах і може також розглядатися у депутатських групах (фракціях). Відповідно до діючого регламенту Верховної Ради (ч. 2 ст. 5.1.2.) кандидат на посаду Прем’єр-міністра виступає з доповіддю про Програму майбутньої діяльності уряду. У разі, якщо запропонована Президентом кандидатура на посаду Прем’єр-міністра не дістала підтримки необхідної більшості депутатів. Президент представляє Верховній Раді у десятиденний строк іншу кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування. Рішення про згоду народних депутатів України на призначення Прем’єр-міністра приймається таємним голосуванням. Про затвердження Прем’єр-міністра Верховна Рада приймає спеціальну постанову.

Стосовно складу Кабінету Міністрів слід мати на увазі, що він залежить від структури органів виконавчої влади, яка, у свою чергу, визначається метою та завданням діяльності цієї влади у той чи інший період. За чинним законодавством постійно діючим органом уряду є його Президія. До її складу входять Прем’єр-міністр України, заступники Прем’єр-міністра, міністри, міністр Кабінету Міністрів.

Загальний порядок формування персонального складу Кабінету Міністрів України такий. Відповідно до ч. З ст. 114 та п. 10 ст. 106 Конституції Президент за поданням Прем’єр-міністра призначає членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади. Слід підкреслити, що зазначені повноваження Президент здійснює на підставі пропозицій Прем’єр-міністра, який добирає відповідних кандидатів та відстоює перед Президентом свою точку зору.

Конституція передбачає вирішальну роль Прем’єр-міністра у визначенні основних напрямків і порядку організації діяльності уряду, які повинні відповідати Конституції, законам України, указам Президента.

Виконавчій владі забезпечується певна самостійність у здійсненні повноважень при формуванні системи центральних органів виконавчої влади, тому що ініціатива при вирішенні цього питання має виходити від Прем’єр-міністра України. Саме він подає Президенту пропозиції щодо структури органів виконавчої влади Президент України за поданням Прем’єр-міністра України утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади (п. і5 ст. 106).