Нова редакція ст. 113 Конституції України з Коментарями.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Коментар до ст. 113 Конституції України

У коментованій статті визначається статус Кабінету Міністрів України в системі органів виконавчої влади, правові засади діяльності та відносини з Президентом і Верховною Радою України.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо, через центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві державні адміністрації, спрямовує та координує діяльність цих органів.

Він є колегіальним органом і здійснює свої повноваження шляхом прийняття рішень на засіданнях.

Свою діяльність Кабінет Міністрів України планує на основі та на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Підтвердженням статусу Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади є коло завдань, визначених у положеннях ст. 116 Конституції України, зокрема, де йдеться про забезпечення державного суверенітету і економічної самостійності України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, а також забезпечення політики в інших сферах суспільних відносин; організацію і забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи, спрямування і координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади.

Відносини між виконавчою владою і, зокрема, Кабінетом Міністрів України і Президентом України регулюються ст. 106 Конституції України. Президент України призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр міністра України, припиняє повноваження Прем’єр міністра України та приймає рішення про його відставку. Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Президент України має право прийняти рішення про відставку Кабінету Міністрів України, тобто питання відповідальності Кабінету Міністрів України перед Президентом України має політичний характер і може вирішуватися шляхом прийняття рішення про відставку. При цьому Прем’єр міністр України зобов’язаний подати Президенту України заяву про відставку Кабінету Міністрів України у день прийняття рішення Президентом України.

Верховна Рада України, відповідно до ст. 87 Конституції України, за пропозицією не менше як однієї третини народних депутатів України від її конституційного складу може також розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Підконтрольність та підзвітність Кабінету Міністрів України Верховній Раді України визначається статтями 85, 96,97 Конституції України, в яких до повноважень Верховної Ради України віднесено питання затвердження Державного бюджету України, проект якого розробляє Кабінет Міністрів України і забезпечує його виконання, питання контролю за виконанням Державного бюджету України, розгляд та прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр міністра України; здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до положень Конституції України.

Проблеми, що виникають при складанні і виконанні Державного бюджету України, є центральними економічними і загальнополітичними проблемами, тому контроль з боку Верховної Ради України за його виконанням та діяльність Кабінету Міністрів України в цьому напрямі є досить важливою функцією законодавчого органу.

У своїй діяльності Кабінет Міністрів України керується Конституцією та законами України, актами Президента України. Одним із найважливіших завдань Кабінету Міністрів України є забезпечення виконання цих законодавчих актів на всій території держави, систематичний моніторинг стану їх виконання та контроль за діяльністю органів виконавчої влади, за усуненням можливих порушень. Нормотворча діяльність Кабінету Міністрів України має підзаконний характер і здійснюється у відповідності до положень Конституції та законів України.

Подання Кабінету Міністрів України доповіді про хід виконання Державного бюджету України поточного року разом із проектом Державного бюджету України на наступний рік дає можливість Верховній Раді України проконтролювати фінансову ситуацію в державі та провести моніторинг діяльності уряду з метою уникнення ризиків, що супроводжували виконання бюджету поточного року.

Інший коментар до статті 113 Конституції України

Стаття, що коментується, визначає статус Кабінету Міністрів та його відносини з Президентом і Верховною Радою України.

Відносини між виконавчою владою і Президентом регулюються ст. 106 Конституції. Президент призначає за згодою Верховної Ради Прем’єр-міністра, припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку, призначає за поданням Прем’єр-міністра членів Кабінету Міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також призначає голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах, утворює, реорганізовує та ліквідує за поданням Прем’єр- міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, скасовує акти Кабінету Міністрів.

Відносини між Кабінетом Міністрів та Верховною Радою визначаються ст. 85. 87, 96, 97 Конституції. Верховна Рада затверджує Державний бюджет, контролює та приймає рішення про його виконання; розглядає та приймає рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів; дає згоду на призначення Президентом України Прем’єр-міністра тощо. Певною мірою на діяльність Кабінету Міністрів впливають повноваження Верховної Ради щодо згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України. Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Відповідно до ст. 87 Конституції Верховна Рада за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від н конституційного складу може розглянути питання про відповідальність уряду та навіть прийняти резолюцію недовіри йому більшістю від конституційного складу Верховної Ради (див. коментар до зазначеної статті).

Остання частина даної статті встановлює правило, за яким Кабінет Міністрів у своїй діяльності керується цією Конституцією, законами України і актами Президента. У зв’язку з цим є підстави вважати, що найважливішою функцією уряду є забезпечення їх виконання, систематичний нагляд за діяльністю органів виконавчої влади по усуненню всіляких їх порушень.