Нова редакція ст. 139 Конституції України з Коментарями.

В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України.

Коментар до ст. 139 Конституції України

Коментована стаття присвячена державному органу, який сприяє виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України як гаранта державного суверенітету та територіальної цілісності держави, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

При цьому Конституція не встановлює функціональні характеристики Представництва Президента України в АРК і його правову природу. Саме тому для їх визначення слід проаналізувати спеціальний Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» у редакції від 2 березня 2000 р., згідно з яким Представництво Президента України в АРК є державним органом з чітко вираженою контрольною природою. За своїм статусом цей орган не є самостійним, оскільки його функціональне призначення полягає у сприянні виконанню повноважень, покладених на Президента України. Про те, що Представництво є контрольною інституцією, з функціями моніторингу, свідчать такі його повноваження:

– вивчення стану виконання в автономії Конституції і законів України, указів і розпоряджень Президента та Кабінету Міністрів України;

– аналіз нормативно правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо їх відповідності Конституції та законам України;

– вжиття необхідних заходів для належного виконання актів законодавства України Верховною Радою Автономної Республіки Крим і Радою міністрів Автономної Республіки Крим, районними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим;

– внесення пропозицій щодо скасування, зміни або зупинення дії нормативно правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Аналіз вищенаведених повноважень дозволяє стверджувати, що Представництво є, по перше, допоміжним органом, утвореним Президентом; по друге, з чітко вираженою функцією моніторингу ситуації; по третє, суть його діяльності полягає у забезпеченні контрольної функції глави держави.

Статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, як допоміжного органу Президента, насамперед, виявляється у тому, що воно створюється Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується. Тобто, по суті, воно є інструментом реалізації повноважень глави держави, зафіксованих ст. 102 Конституції України. Про допоміжний, консультативно дорадчий характер цього органу свідчить і закріплене Законом повноваження Представництва щодо організації і проведення нарад та консультацій за участю представників Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, правоохоронних і контрольно ревізійних органів, районних державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян в АРК з метою підготовки для внесення Президентові України пропозицій щодо вирішення актуальних соціально економічних та інших проблем в Автономній Республіці Крим.

Очолює Представництво Постійний Представник Президента України в АРК, що призначається та звільняється з посади главою держави. Постійний Представник здійснює загальне керівництво діяльністю Представництва і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Представництво завдань. Основне функціональне призначення Представника – сприяння виконанню повноважень Президента України в АРК в усіх необхідних сферах, зокрема, він виконує доручення Президента, спрямовані на забезпечення виконання повноважень Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина; звітує перед Президентом України про виконання своїх обов’язків, постійно інформує його з питань, що мають загальнодержавне значення.

Моніторинговий характер Представництва полягає в тому, що воно здійснює аналіз практики діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, релігійних організацій в Автономній Республіці Крим, а також узагальнює відомості про громадську думку щодо економічної та соціальної ситуації в Автономній Республіці Крим. При цьому щодо результатів такого аналізу воно інформує Президента України.

Контрольна складова у природі цього органу виявляється в тому, що його повноваження дають змогу порушувати у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, районних державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях в Автономній Республіці Крим питання щодо вжиття відповідних заходів для додержання Конституції і законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України. При цьому воно має право отримувати від зазначених органів, а також від центральних органів виконавчої влади України інформацію, копії документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Представництво завдань.

Слід також мати на увазі, що Постійний Представник Президента України в АРК має право брати участь у засіданнях Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК, із правом дорадчого голосу, здійснюючи таким чином безпосередній контроль. Він має право вимагати пояснень від посадових осіб Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, керівників районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності в Автономній Республіці Крим в разі порушення ними Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, а також порушує питання у встановленому законодавством порядку про притягнення до відповідальності посадових осіб, які вчинили правопорушення.

Крім цього, Постійний Представник Президента України в АРК має право входити з поданням у Верховну Раду АРК, Раду міністрів АРК, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в АРК у разі прийняття ними нормативно правових актів, що суперечать Конституції і законам України, указам і розпорядженням Президента України, постановам і розпорядженням Кабінету Міністрів України, іншим актам законодавства України, порушують права і свободи громадян, з вимогою про усунення цих порушень, про що інформує Президента України. Причому таке подання обов’язково має бути розглянуте у позачерговому порядку. У разі неналежного реагування на подання Постійного Представника щодо незаконності прийнятих нормативно правових актів він вносить пропозиції про скасування чи зупинення дії таких актів безпосередньо Президентові України.

Аналіз повноважень Представника Президента України в АРК дозволяє виділити ряд проблемних моментів у його статусі. Насамперед мова йде про невизначену природу цього інституту. Як було показано вище, у ньому суміщаються консультативно дорадчі, контрольні і наглядові функції. При цьому цей орган є несамостійним органом державної влади, а допоміжним органом Президента України. Такий стан речей є наслідком необхідності забезпечити належний контроль з боку державної влади за діяльністю органів та посадових осіб АРК. Водночас, такий контроль повинен бути «м’яким», зважаючи на особливий статус АРК у складі України. Отже, ця проблема є наслідком компромісного характеру інституціоналізації АРК як особливого територіального суб’єкта.

Інший коментар до статті 139 Конституції України

Конституцією передбачено дію в Автономній Республіці Крим (далі – АРК) Представництва Президента України. Необхідність його випливає з статусу Президента як глави держави і гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання конституції України, прав і свобод людини і громадянина (див. коментар до ст. 102).

Згідно з Конституцією статус Представництва визначається законом України.

Україна вже має досвід існування в АРК Представництва Президента України і законодавчого регулювання його статусу. Такий державний орган був створений у відповідності з Законом України “Про Представництво Президента України в Республіці Крим” від 17 грудня 1992 р. За цим законом Представництво очолюється постійним Представником Президента України, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом.

Закон визначав Представництво Президента України як орган державної виконавчої влади, основними завданнями якого є здійснення повноважень щодо забезпечення проведення в життя Конституції і законів України, прав і свобод громадян, державного суверенітету України, а також сприяння взаємодії органів державної виконавчої влади України з відповідними органами АРК, однаковому застосуванню актів законодавства з питань, віднесених до відання України.

При виконанні цих основних завдань представник Президента представляє Президента України у Верховній Раді та уряді Автономної Республіки Крим, входить з поданням з питань, які належать до відання України, в ці органи у разі прийняття ними актів, що суперечать Конституції і законам України та ущемляють конституційні права і свободи громадян, інформує з цих питань Президента України та здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України <див. ст. 7 зазначеного Закону).Затверджене Указом Президента України "Положення про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" від 31 січня 1996 р. наділило цю інституцію додатковими повноваженнями. Було значно докладніше сформульовано повноваження Представництва щодо забезпечення режиму конституційної законності і правопорядку на території автономії. Йдеться, зокрема, про здійснення контролю за дотриманням законодавства України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України не тільки центральними органами АРК, а й районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень виконавчої влади.До компетенції Представництва було віднесено право здійснювати контроль за ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, виділених автономії Кабінетом Міністрів України, вимагати від уряду та Верховної Ради АРК. місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування вжиття відповідних заходів щодо порушених постійним Представником питань, а також право видавати розпорядження, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади АРК, органами місцевого самоврядування тощо. На Представництво Президента України покладено повноваження щодо сприяння досягненню громадянського миру і міжнаціональної злагоди в АРК.Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим" та відповідне Положення потребують оновлення, оскільки ці акти в певній частині суперечать чинній Конституції України. Повинні бути враховані ті зміни, що сталися в конституційному статусі Президента України та Кабінету Міністрів. З огляду на це Представництво Президента України в АРК не може вважатися урядовою структурою, "органом державної виконавчої влади України", як про це зазначається в ст. 1 згаданого Закону, воно є лише Представництвом глави держави з відповідними функціями.