Нова редакція ст. 136 Конституції України з Коментарями.

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів.

Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових виборах.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов’язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами України.

Коментар до ст. 136 Конституції України

Незважаючи на те, що Україна є унітарною державою, наявність в її складі особливого територіального суб’єкта–АРК з окремими елементами державного суверенітету зумовлює функціонування в ньому системи органів публічної влади, які відрізняються від таких, що діють в інших адміністративно територіальних одиницях України.

Частина перша коментованої статті визначає Верховну Раду АРК представницьким органом автономії. Відповідно до ст. 21 Конституції АРК Верховна Рада АРК представляє інтереси громадян, спільні інтереси населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому і здійснює свої повноваження з метою сприяння і забезпечення реалізації їх прав і законних інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально економічного, культурного та іншого розвитку Автономної Республіки Крим.

Те, що Верховна Рада АРК не є парламентом у звичайному розумінні, а лише територіальним представницьким органом, окрім формального критерію – таким його не визнає Конституція, можна довести шляхом аналізу правової природи нормативних актів, що їх видає цей орган. Конституція встановлює правило, згідно з яким у межах своїх повноважень цей орган видає рішення та постанови. Це положення конкретизується ч. 3 та ч. 4 ст. 10 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» від 10 лютого 1998 р. № 90/98 ВР, згідно з якими Верховна Рада Автономної Республіки Крим з питань, що мають нормативно правовий характер, приймає постанови, а з питань організаційно розпорядчого характеру – рішення. Постанови та рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим приймаються на її засіданні відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів депутатів від загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Зазначені акти є обов’язковими до виконання в АРК.

Отже, Закон як акт вищої юридичної сили серед актів, що приймає Верховна Рада АРК, відсутній. З точки зору доктрини це означає, що акти АРК, у т. ч. Верховної Ради АРК, вбудовані в єдину систему нормативно правових актів України. Саме тому говорити про наявність в Україні двох рівнів правової системи, що характерно для федеральних держав, немає ніякого сенсу.

Підтвердженням цієї позиції може служити п. 2.1 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 27 лютого 2001 р. № 1 рп/2001 (справа про правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим), згідно з яким «за Конституцією України тільки Верховна Рада України є парламентом (ст. 75), а Верховна Рада Автономної Республіки Крим визначена представницьким органом Автономної Республіки Крим. Отже, Верховна Рада Автономної Республіки Крим не є парламентом».

У частині першій коментованої статті встановлюються загальні засади формування Верховної Ради АРК, а також те, що до її складу входять депутати. Підкреслюється, що депутати представницького органу автономії обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Детальний порядок обрання вказаних депутатів регламентується Законом України «Про вибори Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Відповідно до ч. 5 ст. 16 вказаного Закону загальний склад (кількість депутатів) Верховної Ради АРК визначається Конституцією Автономної Республіки Крим. На сьогодні згідно з ч. 1 ст. 22 Конституції АРК він становить 100 депутатів.

Положеннями коментованої статті встановлюється 5 річний строк повноважень Верховної Ради АРК, депутати якої обрані на чергових виборах. Таке формулювання дає підстави для висновку, що строк повноважень Верховної Ради АРК може бути менший за п’ятирічний у разі позачергових виборів, які призначаються Верховною Радою України у випадку дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Чергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим проводяться у зв’язку із закінченням визначеного Конституцією строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових виборах.

У зв’язку з тим, що депутати Верховної Ради АРК мають представницький мандат, Конституція України логічно передбачає, що припинення повноважень представницького органу автономії тягне за собою припинення повноважень її депутатів. При цьому припинення повноважень депутатів Верховної Ради АРК відбувається з моменту відкриття першої сесії Верховної Ради АРК нового скликання, за винятком випадків дострокового припинення повноважень представницького органу автономії, яке може здійснюватися Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення Верховною Радою АРК Конституції України або законів України (п. 28 ст. 85 Конституції України).

Коментована стаття також окреслює статус Ради міністрів АРК, яка визначається як Уряд автономії. Застосування терміна «Уряд Автономної Республіки Крим» свідчить не тільки про належність Ради міністрів АРК до органів виконавчої влади, а й про те, що цей орган є вищим стосовно інших органів виконавчої влади автономії (міністерств АРК, республіканських комітетів АРК, інших органів виконавчої влади АРК).

Відповідно до ч. 2 ст. 35 Конституції Автономної Республіки Крим Рада міністрів АРК формується Верховною Радою АРК на термін її повноважень, відповідальна перед нею і очолюється Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів АРК представляє Раду міністрів АРК у відносинах з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадянами, їх об’єднаннями, посадовими особами; органами інших держав, їх регіонів, об’єднань громадян, установ, організацій; з міжнародними організаціями; організовує діяльність Ради міністрів АРК.

При цьому порядок призначення та звільнення з посади Голови Ради міністрів АРК свідчить про намагання законодавця забезпечити додаткові механізми контролю над діяльністю публічних інститутів у цьому територіальному утворенні. Адже Верховна Рада АРК, реалізовуючи свої повноваження, призначає та звільняє з посади Голову Ради міністрів АРК лише за погодженням із Президентом України.

Частина п’ята коментованої статті акцентує увагу на тому, що повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради АРК і Ради міністрів АРК визначаються Конституцією та законами України, нормативно правовими актами Верховної Ради АРК з питань, віднесених до її компетенції.

Конституція Автономної Республіки Крим у ст. 26 досить детально встановлює повноваження Верховної Ради АРК, закріплюючи, що вона вирішує питання, віднесені Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим і законами України до відання АРК, за винятком тих, щодо яких рішення приймаються республіканським (місцевим) референдумом або Радою міністрів АРК та іншими органами виконавчої влади АРК.

Що стосується компетенції Ради міністрів АРК, то згідно зі ст. 38 Конституції Автономної Республіки Крим вона здійснює виконавчі функції та повноваження з питань, віднесених до самостійного відання Автономної Республіки Крим, а також здійснює державні виконавчі функції, делеговані відповідно до Конституції України.

Зауважимо, що принципові відмінності АРК від аналогічних утворень, характерних для федерацій, серед іншого, полягають у тому, що в ній відсутній інститут глави даного утворення. Таким чином, система органів, характерних для державного утворення, обмежується законодавцем. У доктринальному плані цей факт не просто обмежує суверенітет утворення, а свідчить про його відсутність, що поряд з іншими факторами (єдина судова система, що діє в Україні; єдине місцеве самоврядування; предмети відання АРК) дозволяє стверджувати про відсутність будь якого суверенітету цього утворення. Таким чином, додатково забезпечується принцип унітаризму в Україні.

Врешті решт, свідченням того, що АРК не є територіальним суб’єктом, для якого властивий власний суверенітет, є закріплення українським законодавцем норми, згідно з якою правосуддя в АРК здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України. Цей факт ще раз вказує на специфічність АРК як територіального суб’єкта лише з формальної точки зору. У свою чергу, український законодавець укотре гарантував принцип унітарної держави, встановлюючи єдину систему судів.

З урахуванням специфічності АРК як територіального суб’єкта в контексті того, що Україна є унітарною державою, слід було б детальніше врегулювати питання щодо функціонування публічних інституцій у ньому. Причому, зважаючи на труднощі із визначенням природи нормативних актів АРК та з огляду на забезпечення єдності правової системи України, найбільш доцільним було б прийняття закону України, який би врегульовував питання функціонування публічної влади в АРК.

Інший коментар до статті 136 Конституції України

Автономна Республіка Крим (далі – АРК) має свої власні представницькі і виконавчі органи, в особі яких вона здійснює свої конституційні повноваження

Представницьким органом АРК є Верховна Рада АРК. Її повноваження, порядок формування і діяльності визначаються цією Конституцією та законами України, а також Конституцією АРК в межах питань, що належать до її компетенції за цією Конституцією. Конституція України на відміну від попередніх законодавчих актів визначає Верховну Раду АРК як представницький, а не законодавчий орган влади. Таке положення відповідає ст. 75 цієї Конституції, за якою єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України (див. також коментар до ст. 135).

Верховна Рада АРК є однопалатною і складається із 100 депутатів, які обираються на основі загального, прямого і рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Верховна Рада АРК є постійно діючим органом. Частина її депутатів здійснює свої функції на постійній основі, частина поєднує їх з виробничою та іншою діяльністю. Верховна Рада працює сесійно.

Для ведення нормотворчої роботи, підготовки та подальшого розгляду рішень і постанов з питань, віднесених до відання Верховної Ради АРК, з числа її депутатів утворюються постійні комісії. На Верховну Раду АРК покладається прийняття нормативно-правових актів і здійснення контролю за їх виконанням.

Виконавчим органом АРК, її урядом є Рада міністрів АРК. Згідно зі ст. 123 Конституції АРК уряд є відповідальним перед Верховною Радою і не рідше одного разу на рік або на вимогу не менше однієї третини депутатів Верховної Ради подає звіт про свою діяльність. Верховна Рада може виразити недовір’я уряду.

Конституція України змінила порядок призначення на посаду та звільнення з посади глави уряду АРК, а також його найменування. Якщо згідно із зазначеною вище статтею це був Прем’єр-міністр, який призначався на посаду Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради автономії, то тепер очолює уряд Голова Ради міністрів АРК, призначення на посаду та звільнення з посади якого повинно погоджуватися з Президентом України.

Введення Конституцією України інституту погодження призначення на посаду та звільнення з посади Голови Ради міністрів АРК повністю відповідає основним функціям Президента України як глави держави. Воно не порушує одного з головних принципів територіальної автономії – організаційної самостійності органів, які створюються в ній.

Правосуддя в АРК здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України. Тому вони не мають і не можуть мати будь-яких особливостей, пов’язаних із статусом автономії.

Стаття 136 Конституції України нічого не говорить про особливості здійснення місцевого самоврядування в межах АРК.

Це означає, що місцеве самоврядування на іі території має здійснюватися в повному обсязі у відповідності з цією Конституцією (р. XI “Місцеве самоврядування”) та законами України, з певними особливостями, якщо вони будуть передбачені Конституцією АРК.