Нова редакція ст. 128 Конституції України з Коментарями.

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом.

Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом.

Коментар до ст. 128 Конституції України

Коментована стаття містить основні положення щодо завершальної стадії процесу формування суддівського корпусу – призначення (обрання) на посаду судді в суд загальної юрисдикції. Процедуру формування складу Конституційного Суду України закріплено в ст. 148 Конституції та статтях 6–8 Закону України «Про Конституційний Суд України».

У частині 1 коментованої статті закріплено дві процедури зайняття посади судді в судах загальної юрисдикції – процедуру призначення на посаду судді вперше та процедуру обрання на посаду судді безстроково.

Процедура призначення на посаду судді вперше. За такою процедурою обіймати посаду судді можуть особи, які не мають суддівського стажу. Право призначати на посади суддів таких осіб закріплено за Президентом України.

Порядок призначення на посаду судді вперше (в суд загальної юрисдикції) деталізований в ст. 66 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та включає такі стадії:

1) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму веб порталі оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів та опублікування такого оголошення в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр»;

2) подання особами, які виявили бажання стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених цим Законом;

3) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на основі поданих кандидатами на посаду судді документів перевірки відповідності осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду судді, та організація проведення стосовно них спеціальної перевірки в порядку, визначеному законом;

4) складення особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права;

5) направлення кандидатів, які успішно склали іспит та пройшли необхідні перевірки, для проходження спеціальної підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації;

6) направлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді після успішного проходження ними підготовки у спеціалізованому юридичному вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації для проходження спеціальної підготовки у Національній школі суддів України;

7) допущення кандидатів, які успішно пройшли спеціальну підготовку, до складення кваліфікаційного іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України;

8) визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рейтингу кандидатів на посаду судді за результатами складення кваліфікаційного іспиту, зарахування їх до резерву на заміщення вакантних посад судді;

9) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у разі відкриття вакантних посад суддів конкурсу на заміщення таких посад серед кандидатів, які перебувають у резерві;

10) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, виходячи з рейтингу кандидата відповідно до кількості наявних вакантних посад судді, добору серед кандидатів, які взяли участь у конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді юстиції про призначення кандидата на посаду судді;

11) розгляд на засіданні Вищої ради юстиції відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України питання про призначення кандидата на посаду судді та внесення в разі прийняття позитивного рішення подання Президентові України про призначення кандидата на посаду судді;

12) прийняття Президентом України рішення про призначення кандидата на посаду судді.

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції протягом тридцяти днів з дня отримання такого подання.

Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту: «Я, (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, дотримуватися морально етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади». Суддя складає присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. Текст присяги підписується суддею і зберігається в його особовій справі.

Строк суддівських повноважень суддів, які зайняли посади за даною процедурою, є п’ять років. За закінченням цього терміну вони мають право або претендувати на зайняття посади судді безстроково або обрати іншу професійну діяльність, не пов’язану із суддівством.

Процедура обрання на посаду судді безстроково. Якщо особа вже має хоча б п’ятирічний суддівський стаж роботи і бажає продовжити суддівську кар’єру, має право претендувати на посаду судді із безстроковим терміном повноважень. Повноваження щодо прийняття рішення про обрання на посаду судді безстроково надано Конституцією Верховній Раді України.

Порядок обрання на посаду судді безстроково встановлюється ст. 74 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і Регламентом Верховної Ради України та включає такі стадії:

1) кандидат звертається з письмовою заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування його для обрання на посаду судді безстроково;

2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомляє про підготовку матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково на своєму офіційному веб порталі та в офіційних засобах масової інформації;

3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряє відомості про кандидата, враховує показники розгляду кандидатом справ;

4) Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про рекомендування чи відмову у рекомендуванні його для обрання на посаду судді безстроково і в разі рекомендування направляє відповідне подання до Верховної Ради України;

5) Верховна Рада України відповідно до подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає рішення про обрання на посаду судді безстроково на своєму пленарному засіданні.

Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і оформляється постановою Верховної Ради України. Особа, обрана на посаду судді безстроково, набуває статусу судді з дня набрання чинності відповідною постановою Верховної Ради України.

Судді, який обіймає посаду безстроково, гарантується перебування на посаді до досягнення ним шістдесяти п’яти років, за винятком випадків звільнення судді з посади або його відставки.

Усі судді в Україні мають єдиний статус незалежно від процедури зайняття посади судді, місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді.

У частині 2 коментованої статті встановлено загальний порядок обрання на посаду та звільнення з посади Голови Верховного Суду України. Посада Голови Верховного Суду України є адміністративною і питання про її зайняття вирішується на засіданні Пленуму цього суду шляхом таємного голосування. Рішення по суті приймається більшістю голосів від загального складу Пленуму.

Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, до складу якого входять усі судді цього суду. Таємне голосування забезпечує анонімність волевиявлення кожного голосуючого. Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади встановлюється Регламентом Пленуму цього суду. Строк повноважень Голови Верховного Суду України – п’ять років. Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови Верховного Суду України.

Голова Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади з підстав, установлених законом України «Про судоустрій і статус суддів». Повноваження Голови Верховного Суду України також можуть бути припинені достроково внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України.

Порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України визначається ст. 43 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Інший коментар до статті 128 Конституції України

Однією з гарантій незалежності суддів є зафіксовані в цій статті, а також у ст. 126 Конституції положення, що всі судді, крім суддів Конституційного Суду і професійних суддів, які призначаються вперше, обираються безстроково.

Строки та порядок призначення суддів Конституційного Суду визначаються ст. 148 Конституції.

На сьогодні відповідно до Закону “Про судоустрій” судді загальних судів обрані на 10 років, а судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, – на 5 років. На підставі Закону “Про арбітражний суд” від 4 червня 1991 р. склад цих судів призначений Верховною Радою безстроково.

У зв’язку з новелами, що містить коментована стаття, порядок призначення і обрання суддів загальних судів і Голови Верховного Суду має бути уточнений у законодавстві про судоустрій.