Нова редакція ст. 117 Конституції України з Коментарями.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України.

Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

Коментар до ст. 117 Конституції України

Кабінет Міністрів України діє на основі положень Конституції України, законів України та актів Президента України, а також відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, і спрямовує свою діяльність на забезпечення інтересів українського народу, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, протидії корупції, розв’язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки та обороноздатності.

Свої повноваження Кабінет Міністрів України здійснює шляхом прийняття рішень на засіданнях більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України. Конституція України встановлює два види правових актів Кабінету Міністрів України – постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.

Постановами Кабінету Міністрів України оформляються рішення, які мають нормативний характер, з питань затвердження положення, статуту, порядку, регламенту, правил, методики тощо, а також у випадках затвердження, прийняття міжнародного договору або приєднання до нього; акти з організаційно розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр міністр України, і вони набирають чинності з дня їх підписання, якщо інше не передбачено в тексті акта.

Процедура підготовки проектів правових актів Кабінету Міністрів України передбачена ст. 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та Регламентом Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовку та прийняття рішень та інші процедурні питання його діяльності. Тобто йдеться про те, що існує спеціальна процедура підготовки та розгляду проектів правових актів Кабінету Міністрів України, передбачена Регламентом Кабінету Міністрів України.

Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Ініціювати підготовку та прийняття актів Кабінету Міністрів України може Президент України.

Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до своєї компетенції.

До підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.

Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне значення та визначають права і обов’язки громадян України, підлягають попередньому оприлюдненню в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів України є орган, який здійснює його підготовку. Він організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих органів з підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей та проводить узгоджувальні процедури.

Проекти актів Кабінету Міністрів України, внесені на його розгляд, реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Зареєстровані проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться до бази даних електронної комп’ютерної мережі. їх оприлюднення на офіційному веб сайті Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Акти Кабінету Міністрів України приймаються, якщо за результатами розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України до них не було висловлено зауважень.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від складу Кабінету Міністрів України. Якщо проект акта отримав підтримку рівно половини посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем’єр міністр України, рішення вважається прийнятим.

Прем’єр міністр України підписує прийняті акти Кабінету Міністрів України в день проведення засідання.

Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.

У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно правових актів України. Постанови Кабінету Міністрів України публікуються в Офіційному віснику України та газеті «Урядовий кур’єр».

Акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб сайті Кабінету Міністрів України.

У Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (п. 6 ст. 50) зазначається, що скасування акта Кабінету Міністрів України Президентом України на підставі п. 16 першої частини ст. 106 Конституції України має наслідком припинення вчинення будь якими органами, особами дій, спрямованих на виконання скасованого акта, здійснення повноважень, визначених цим актом.

Інший коментар до статті 117 Конституції України

Кабінет Міністрів України діє на підставі та на виконання вимог Конституції, законів України і актів Президента, у зв’язку з чим йому надано право вирішувати такі питання виконавчої діяльності, які не відносяться згідно з Конституцією або законами до компетенції Президента і Верховної Ради. З цією і метою Конституція встановлює види правових актів уряду України – постанови і розпорядження, та зазначає, що вони є обов’язковими до виконання на всій території України. Постановами Кабінету Міністрів повинні оформлюватися найбільш важливі рішення, які мають нормативний характер. Рішення з оперативних, інших поточних питань видаються у вигляді розпоряджень. Акти Кабінету Міністрів підписує Прем’єр-міністр і вони набирають чинності з дня їх підписання, якщо інше не передбачено в цих актах.

Існує спеціальна процедура підготовки правових актів Кабінету Міністрів, передбачена Положенням про підготовку проектів постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів від 8 липня 1993 р. і передбачає підготовку як тексту акта, так і пояснювальної записки до нього, в якій подаються необхідні обгрунтування і прогнози очікуваних соціально-економічних та інших наслідків його реалізації.

Проекти рішень Кабінету Міністрів підлягають обов’язковому узгодженню із заінтересованими органами державної виконавчої влади, державними, громадськими та іншими організаціями. Проекти рішень нормативного характеру в обов’язковому порядку узгоджуються з Міністерством юстиції. Всі ці проекти візуються керівниками зазначених органів і організацій, а в разі їх відсутності – особами, які їх заміщають.

За наявності розбіжностей щодо проекту міністерство (відомство), що готує його, зобов’язане провести обговорення із зацікавленими сторонами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення. Якщо такого рішення не знайдено, проект візується із зауваженнями, зміст яких стисло викладається окремо.

Проекти рішень, що мають особливе загальнодержавне значення і торкаються життєвих інтересів усіх верств населення, попередньо надсилаються на узгодження усім міністерствам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, які зобов’язані у дводенний термін повідомити розробнику свої зауваження та пропозиції. Пропозиції, що потребують вирішення питань про бюджетне асигнування, обов’язково узгоджуються з Міністерством фінансів.

Згідно з чинним порядком постанови уряду публікуються в Зібранні постанов уряду України, а при необхідності негайного опублікування доводяться до загального відома через засоби масової інформації.

Кабінет Міністрів України повинен здійснювати контроль за виконанням прийнятих ним правових актів безпосередньо або через підлеглі йому органи.

Указом Президента “Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” від 27 червня 1996 р. в Україні запроваджується Державний реєстр нормативних актів, до якого включаються чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежу вальними грифами, постанови і розпорядження (а також чинні декрети) Кабінету Міністрів України, нормативні акти міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, реєстровані в Міністерстві юстиції, нормативні акти Національного банку.